• Kontaktperson: Jenny Hellman
  • Telefonnummer: 070-6794775
  • Område: 949900 Verksamhet i andra intresseorganisationer

Utveckla landsbygden med leader

Leader är en metod att jobba med landsbygdsutveckling som bygger på samverkan, nytänkande, lokal förankring och partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor i samhället.

Har du en idé som utvecklar din bygd? Då finns möjlighet att söka projektmedel via Spira Fyrkanten! Projekt inom Spira Fyrkanten ska bidra till att uppnå det övergripande målet att stärka konkurrenskraften för landsbygdens näringsliv samt ge ökad tillväxt och sysselsättning. Följande insatsområden är prioriterade:

1. Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur- och kulturvärden.

2. Utveckla entreprenörskap och företagande med utgångspunkt i jorden, skogen och älvarna.

3. Utveckling av en positiv livsmiljö för människor i området.

4. Underlätta ungdomars medverkan i det lokal samhället

Som stöd i arbetet har Spira Fyrkantens styrelse utarbetat urvalskriterier för vilka projekt som prioriteras:

· Projekt som bidrar till en långsiktig utveckling, även efter projektslut.

· Projekt där fler än en aktör är sökande/genomförare.

· Projekt där företag/företagare är involverade.

Spira Fyrkanten är organiserad som en ideell förening med en vald LAG-grupp (Local Action Group) och styrelse. Styrelsen består av sex personer med lika representation från den ideella-, privata- och offentliga sektorn. Styrelsen är ansvarig områdets budget, behandlar projektansökningar och fattar beslut om projektmedel. Budgeten finansieras av Landsbygdsprogrammet (staten och EU), de fyra ingående kommunerna Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting.