• Kontaktperson: Karin Hedemalm
  • Telefonnummer: 0771-921 921
  • E-postadress: trafikverket@trafikverket.se
  • Webbplats: http://www.trafikverket.se
  • Område: 492000 Järnvägstransport, godstrafik

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.


Trafikverket verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Vi har även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart.