Floran och faunan längs med älvdalen är unik. Det har registrerats totalt 318 kärlväxter, många väldigt ovanliga, på älvens stränder och bottnar. Artrikedomen är hög. Röd Trollruva, Älvsallat och Ävjepilört hör till några av de mer sällsynta arterna. Förutom ett rikt bestånd av fisk så finns här flodkräfta och flodpärlmussla, strömstare samt bäver och utter. Flera sällsynta växter trivs här, till exempel orkidéer som norna, guckusko och nattviol.

Kräftfisket i Råne älv

Flodkräftan planterades i Råneälven under 1950-talet. Kräftan har bildat en stark stam från havet vid Råneå och uppströms. Under tre kvällar i augusti får du fiska kräftor med inlöst fiskekort i respektive by. Cirka 50 000 kräftor tas upp under dessa dagar då folk går man ur huse för att fiska från strand eller båt. Den svenska flodkräftan i Råneälven har hittills klarat sig från sjukdomen kräftpest. Det är därför viktigt att redskapen som används inte är nyttjade tidigare i andra vatten. 

 

Håll dig informerad och uppdaterad om regler och hur du ska gå tillväga vid kräftfisket i Råneälven.